Hoofdbegeleider - 38u

Locatie: Ranst


1 hoofdbegeleider 38u voor haar tehuis niet-werkenden in Ranst contract onbepaalde duur Solliciteren t.e.m. 05/04/2024

Wij zoeken:

Een hoofdbegeleider
Je werkt in een variabel uurrooster met vroege, late en dagdiensten.

Wij verwachten dat je:

 • een bachelor in de orthopedagogie bezit.
 • Minimum 2 jaar ervaring hebt als hoofdbegeleider.
 • zelfstandig kan werken, maar eveneens binnen een team kan functioneren
 • vlot Nederlands spreekt en schrijft

Uitgebreide functieomschrijving: 

Een goede hoofdbegeleider is iemand die op het vlak van beroepsdeskundigheid en persoonlijke eigenschappen aan een grote waaier van kwaliteiten voldoet. De essentie van het werk is dat er steeds wordt gehandeld vanuit de visie van Leef, die als een rode draad doorheen het takenpakket loopt.
Een hoofdbegeleider heeft enerzijds dezelfde functie als een begeleider en heeft hierin een voorbeeldfunctie.. Anderzijds heeft hij een specifieke, coördinerende en leidinggevende functie. Dit specifieke wordt hieronder beschreven.

Deskundigheid

 1. Uitoefenen persoonlijke zorg
  Bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg en dit zowel inhoudelijk als praktisch ondersteunen :

  • ondersteunen mentorschap
  • opvolgen medische begeleiding
  • meedenken rond individuele aanpassingen
  • stimuleren van contacten met ouders, voogden, familie en vrienden in overleg en samenwerking met de sociale dienst, op een deontologisch verantwoorde manier
  • erover waken dat de belangen van de bewoner centraal blijven staan, in voortdurend overleg met en met inbreng van de bewoners
  • nadenken over ergonomie en/of hulpmiddelen om vaardigheden bij de bewoners te stimuleren en/of te verbeteren
 2. Orthopedagogisch handelen
  • Bewaken van het realiseren van het handelingsplan in samenwerking met de orthopedagoog.
  • uitwerken, realiseren en opvolgen van een activiteitenaanbod dat aansluit bij het handelingsplan
 3.  Werken met collega’s uit verschillende disciplines
  • brugfunctie tussen begeleiderteam en de verschillende disciplines
  • signaleren aan leidinggevenden
  • meedenken met de mensen uit de verschillende disciplines
  • voorbereiden en leiden teamvergaderingen
  • begeleiden en coachen van het team :
  • jaarlijks functioneringsgesprek houden met begeleiders
  • evalueren teamfunctioneren
  • sluimerende conflicten/spanningen binnen het team erkennen en bespreekbaar maken
  • evalueren medewerkers volgens de afspraken
  • introduceren en opvangen van nieuwe medewerkers
  • coördineren van stage- en vrijwilligersbegeleiding in samenwerking met groepsverantwoordelijke
  • eventueel opvolgen eindwerkbegeleiding
 4.  Zorg dragen voor de omgeving
  • coördineren praktische opdrachten
  • opvolgen en corrigeren van het nakomen van gemaakte afspraken
  • kennis hebben en doorgeven van procedures
 5.  Uitvoeren administratieve taken
  • bewaken van het correct invullen van de dagelijkse administratie
  • v.m. uitgaven:
  • coördinatie aankopen in functie van de woning ,na overleg met de groepsverantwoordelijke/directie
  • coördineren persoonlijke uitgaven van elke bewoner
  • verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gevraagde verslagen
  • uitwerken en opvolgen dienstregeling en takenpakket
  • opvolgen overurenpakket en wissels
  • waken over de verzekering van de dienst
  • plannen activiteiten in functie van bezetting
 6. Meewerken aan beleid
  • leiden van en deelnemen aan briefings
  • toelichten verslag hoofdbegeleiders op teamvergadering
  • engagement tonen t.a.v. de activiteiten van de vzw – ervoor zorgen dat bewoners kunnen deelnemen
  • meewerken aan het kwaliteitsbeleid
  • coördineren weekends :
   • een weekendverantwoordelijke is steeds een hoofdbegeleider behoudens geval van overmacht.
   • kort overleg met aanwezige diensten zodat er o.a. het volgende kan worden afgesproken:
    • taakverdeling rond de was en de maaltijden
    • nakijken bestelling bakker
    • welk bezoek verwachten de bewoners ?
    • welke bewoners zijn er extra in het weekend en wat zijn de eventuele aandachtspunten ?
    • aanwezigheidsregister ingevuld ?
    • wie gaat met welke bewoners eventueel op uitstap. Wie doet het vervoer? Uitgewerkte voorstellen krijgen hierbij
  • de weekendverantwoordelijke speelt in op eventuele vragen naar ondersteuning (verzorging, gedragsmoeilijkheden,ziekte,…). Dit wil niet zeggen dat zij/hij zelf telkens moet inspringen.
  • de weekendverantwoordelijke mag collega’s aanspreken wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld. Zij/hij is op dat moment de leidinggevende.
  • van het weekendverloop wordt een kort verslagje gemaakt voor de groepsverantwoordelijke. Aan de hand daarvan,wordt het verloop van de weekends regelmatig geëvalueerd (bezetting, activiteiten,zorgzwaarte,verloop,…)
  • de weekendverantwoordelijke zoekt actief naar vervanging wanneer een collega afwezig is.
  • Wanneer een weekendverantwoordelijke in zijn/haar weekend niet kan werken (vakantie, wissel,..) zoekt zij/hij zelf naar vervanging
  • de weekendverantwoordelijke neemt de permanentiedienst waar

Persoonlijke eigenschappen
Naast deze deskundigheid spelen ook een aantal persoonlijke eigenschappen een grote rol :

 • stabiliteit
 • openheid
 • relativeringsvermogen
 • zelfkennis
 • zich manifesteren op positieve manier
 • geduld
 • initiatief nemen
 • zelf op zoek gaan naar een antwoord op een vraag
 • zin voor groei en verandering
 • zichzelf en handelen in vraag kunnen en willen stellen
 • humor op gepaste manier gebruiken
 • openstaan voor feedback
 • stiptheid
 • werkinzet
 • discretie

Het werk van de hoofdbegeleider is geen enkelvoudige opdracht.
Het omgaan met bewoners en collega’s vraagt naast een professionele houding ook een enorme persoonlijke inbreng. De persoonlijkheid staat in voortdurende wisselwerking met de professionele aspecten van het hoofdbegeleider zijn.
De taken zijn nooit af, er is een voortdurende beweging van beleving, ervaring en groei. Binnen deze situatie ontstaan momenten van stil staan, overleg, begeleiding, scholing, evaluatie en kritische zelfevaluatie.
Het is vooral belangrijk te weten dat alle delen en functies binnen de organisatie even belangrijk en evenwaardig zijn in het werken aan hetzelfde doel, namelijk een zinvolle en aangename leefsituatie scheppen voor alle bewoners.

Wij bieden: 

 • contract onbepaalde duur – 38u
 • startdatum: 2/05/2024
 • maandloon volgens PC319.01
 • vakantiedagen volgens PC319.01
 • 2 bijkomende vakantiedagen

solliciteren kan tot 05/04/2024  Tel: 03/485.75.49
  Mail: sollicitaties@leefvzw.be

  Interesse?