Ergotherapeut - 30,4u

Locatie: Ranst


1 ergotherapeut 30,4u voor haar dagcentrum in Ranst contract bepaalde duur Solliciteren t.e.m. 23/06/2024

Wij zoeken:

Een Ergotherapeut
Je werkt in een vast uurrooster.

Wij verwachten dat je:

 • een bachelor in de ergotherapie bezit
 • zelfstandig kan werken, maar eveneens binnen een team kan functioneren
 • vlot Nederlands spreekt en schrijft

Uitgebreide functieomschrijving:

Een goede ergotherapeut is iemand die op het vlak van beroepsdeskundigheid en persoonlijke eigenschappen aan een grote waaier van kwaliteiten voldoet. Een ergotherapeut heeft een specifieke functie met een specifieke opdracht.
Binnen vzw LEEF is het belangrijk om te kunnen omgaan met volwassenen met een verstandelijke beperking en kan er beroep gedaan worden op de ergotherapeut om de taken van een begeleider (tijdelijk) over te nemen.
De essentie van het werk is dat, hoe vanzelfsprekend een opdracht wel mag lijken, er steeds wordt gehandeld vanuit de visie van Leef, die als een rode draad doorheen het takenpakket loopt.

Deskundigheid

 • Uitoefenen persoonlijke zorg
  Om dit te verwezenlijken zijn een aantal zaken vereist:

  • aanvaarding van en waardering voor elke persoon
  • inlevingsvermogen naar de belevingswereld van de persoon
  • luisterbereidheid
  • benaderen van de personen volgens ontwikkelingsniveau, rekening houdend met hun levenservaring
  • goed observeren, in staat zijn allerhande signalen te herkennen
  • het deskundig hanteren van voorkeuren ( zowel van deelnemers / bewoners als begeleiding)
  • uitvoeren praktische taken naar deelnemers
  • lichamelijke verzorging en hygiëne:
   • tanden poetsen
   • toiletsituatie
  • begeleiden van omgaan met kleding
  • toedienen van medicatie als voorgeschreven en wegbergen op daartoe bestemde plaats
  • op vlak van verzorging en eerste hulp bekwaam handelen; medische problemen onmiddellijk signaleren aan verantwoordelijken en de noodprocedures kennen
  • begeleiden van huishoudelijke taken
  • zinvolle invulling ondersteunen van vrijetijdsbesteding
  • bewaken van de privacy van de bewoner of deelnemer
  • oog hebben voor de sociale aanvaardbaarheid (o.a. tafelmanieren)
 • Therapeutisch handelen
  Hier ligt de nadruk op de professionele deskundigheid van de ergotherapeut; d.w.z. het zo optimaal mogelijk begeleiden van de personen met specifieke aandacht voor het aanbod van geschikte activiteiten.

  • Meedenken rond ergonomie en/of hulpmiddelen :
   • oog hebben voor juiste houding tijdens de activiteiten
   • aanbieden activiteiten ter stimulatie van juiste houdingen, specifieke bewegingen of ter preventie van contracturen
  • Aanleren van handvaardigheids- en creatieve technieken of activiteiten en collega-begeleiders hierin ondersteunen, evalueren en bijsturen:
   • aandacht voor de materiaalkeuze en -hantering
   • aandacht voor de structurering van een activiteit (voorbereiding en afwerking, planning,…)
   • aandacht voor het aanleerproces en aanbreng
   • toetsen aan het handelingsplan
  • Coördineren van leefgroepoverstijgende activiteiten in samenspraak met de groepsverantwoordelijke:
   • inhoudelijke ondersteuning
   • samenwerking/integratie tussen diverse activiteiten bevorderen
   • inhoudelijk evalueren van de aankopen en voorstellen tot aankoop formuleren
   • planning op lange termijn
   • evaluatie
  • Coördinatie van de verkoop van zelfgemaakte producten
  • Onderhouden en stimuleren van de schoolse vaardigheden (in overleg met de leefgroepen).
  • Onderhouden en stimuleren ADL (activiteiten van dagelijks leven) in overleg met de leefgroepen.
  • Coördinatie van de communicatiemiddelen en methoden (bv. SMOG) Dit zowel inhoudelijk als de praktische uitwerking en communicatie hierin naar deelnemers, collega’s en externen.
  • Aanbieden van bewegingsactiviteiten:
   • zwemmen
   • coördinatie netbal- en sportactiviteiten
   • beweging en dans
   • (in samenwerking met de kinesitherapeut(e)) specifieke motorische of psychomotorische oefeningen aanbieden
   • snoezelen
  • Aandacht hebben voor de groep :
   • verloop van de taken
   • organiseren van activiteiten: plannen, evalueren en begeleiden
   • bewoners en deelnemers betrekken binnen het groepsgebeuren
   • evenwicht houden tussen taakgerichte en vormingsgerichte activiteiten
  • Aandacht hebben voor het leefklimaat :
   • zorgen voor gezelligheid, geborgenheid en veiligheid
   • een gepaste sfeer nastreven
   • aandacht tonen voor de onderlinge verhoudingen (groepsdynamiek)
   • kennis hebben en gebruik maken van agogische methodieken om het handelingsplan te realiseren inschatten van en handelen volgens aankunnen
   • kennis verzamelen van noden en kenmerken van de specifieke bewonersgroepen
   • zich manifesteren als groepsbegeleider
   • integreren gemaakte afspraken
   • zin voor initiatief tonen
   • evenwicht hanteren tussen persoons- en groepsgericht werken
   • handelwijze kunnen communiceren naar ouders, familie of vertegenwoordiger en betekenis leren zien achter hun gedrag en hen als gelijkwaardige partner in zorg betrekken
   • openstaan voor bijscholing
   • aangeven van noden rond vorming
 •  Werken met collega’s uit verschillende vakgebieden
  • eigenheid binnen het team, echtheid tonen
  • zich profileren als ergotherapeut, initiatief nemen tot bespreken van vakgebiedgerelateerde items
  • verantwoordelijkheid nemen naar uitvoering teamafspraken
  • integreren gemaakte afspraken
  • actieve inbreng in organisatie van overkoepelende activiteiten en vakanties
  • verantwoordelijkheid naar uitvoering taken
  • zich manifesteren binnen de vergadering:
   • inbreng doen tijdens de gesprekken
   • inbreng doen op agenda
   • luisterbereidheid aan de dag leggen
   • communicatievaardigheden beheersen
   • kritisch zijn met het oog op kwaliteitsverbetering
  • samenwerken met collega’s:
   • oog hebben voor elkaars moeilijkheden ( op professioneel gebied)
   • maken en naleven afspraken
   • informeel overleg houden dat het formeel overleg niet doorkruist
   • respect voor elkaar tonen
   • conflicten constructief hanteren en signaleren
   • eerlijkheid in de communicatie tonen
 •  Zorg dragen voor de omgeving:
  Wij onderkennen hier voor de volgende opdrachten:

  • praktische taken i.v.m. de leef- en werksituatie
   • oog hebben voor orde en netheid, in en rond de gebruikte ruimten
   • respect tonen voor het materiaal ( o.a. reparaties melden)
   • omzichtig omspringen met energie en afval
   • kennen en toepassen van brandvoorschriften
 •  Uitvoeren administratieve taken
  Van de ergotherapeut wordt verwacht dat hij/zij dossiergegevens goed opvolgt, situaties nauwgezet observeert en analyseert en doelstellingen SMART formuleert.
  Daarnaast moet hij/zij een duidelijke verslaggeving kunnen hanteren bij vergaderingen, cursussen en evaluaties. De ergotherapeut dient relevante (schriftelijke en mondeling) info te kunnen doorgeven aan de diverse betrokkenen.
 • Meewerken aan beleid
  Ook hier heeft de ergotherapeut zijn verantwoordelijkheden.
  Hij/zij is immers de persoon die voor de uitvoering van de diverse opdrachten garant staat.
  Hij/zij is dus mede ideaal geplaatst om de werking, de doelstellingen te toetsen.
  Belangrijk hierbij zijn:

  • loyaliteit tonen
  • kennistonen van doelstellingen, en normen bevragen tijdens de daarvoor bedoelde momenten zoals teamvergadering, functioneringsgesprekken,…
  • constructief meedenken rond kwaliteit

Persoonlijke eigenschappen
Naast deze deskundigheid spelen ook een aantal persoonlijke eigenschappen een grote rol :

 • stabiliteit
 • openheid
 • relativeringsvermogen
 • zelfkennis
 • zich manifesteren op positieve manier
 • geduld
 • initiatief nemen
 • zelf op zoek gaan naar een antwoord op een vraag
 • zin voor groei en verandering
 • zichzelf en handelen in vraag kunnen en willen stellen
 • humor op gepaste manier gebruiken
 • openstaan voor feedback
 • stiptheid
 • werkinzet
 • discretie

Het werk van de ergotherapeut is geen enkelvoudige opdracht. Het omgaan met zowel deelnemers als collega’s vraagt naast een professionele houding ook een persoonlijke inbreng. De persoonlijkheid staat in voortdurende wisselwerking met het ergotherapeut zijn. Taken zijn nooit af, er is een voortdurende beweging van beleving, ervaring en groei. Binnen deze situatie ontstaan momenten van bezinning, overleg, begeleiding, scholing, evaluatie en kritische zelfevaluatie.
Het is belangrijk te weten een deel van een groter geheel te zijn en samen met het team en directie aan hetzelfde doel te werken, namelijk een zinvolle en aangename leefsituatie scheppen voor de bewoners en deelnemers.

Wij bieden: 

 • contract bepaalde duur – 30,4u
 • startdatum: 01/10/2024
 • einddatum: 31/12/2025
 • maandloon volgens PC319.01
 • vakantiedagen volgens PC319.01
 • 2 bijkomende vakantiedagen

solliciteren kan tot 23/06/2024  Tel: 03/485.75.49
  Mail: sollicitaties@leefvzw.be

  Interesse?