Vrijwaringsclausule

Deze website is eigendom van Leef VZW.

Contactgegevens: Leef VZW, Herentalsebaan 15, 2520 Ranst (non-profit).

Email: info@leefvzw.be

Telefoon: +32 3 485 75 49

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Leef VZW.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Leef VZW of aan derden waarmee Leef VZW daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Leef VZW. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Leef VZW of deze rechthoudende derden.

Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet commerciële doeleinden toegestaan. Leef VZW behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van Leef VZW zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Leef VZW levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Leef VZW is niet verplicht de informatie up-to-date te houden. Leef VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

In geen enkel opzicht kan de inhoud van deze website beschouwd worden als een aanbod tot. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar is steeds uitdrukkelijk vereist teneinde labelrechten te verwerven. Leef VZW zal alles in het werk stellen om de informatie op de website, meer bepaald in het aanbod van het label, haar label en de mogelijke diensten, zo juist mogelijk weer te geven, zonder hieromtrent garanties te geven. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact op te nemen met Leef VZW.

Leef VZW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Leef VZW kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is Leef VZW aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

  1. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Leef VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.