DISCLAIMER & PRIVACY

Informatie

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Ondanks alle zorg kan het toch gebeuren dat wat hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of door de tijd is achterhaald. Daarom is enige voorzichtigheid geboden wanneer je na een bezoek aan deze site tot een besluit zou willen overgaan. De enig juiste en actuele informatie is deze die je ontvangt in een persoonlijk overleg met een van onze medewerkers.

Beeldmateriaal

Op deze website komen uitsluitend cliënten in beeld die hiervoor expliciet hun toestemming hebben gegeven. Mocht er desondanks bezwaar worden gemaakt tegen de publicatie van een specifieke afbeelding of filmpje zal dit mediabestand op eenvoudige vraag aan de verantwoordelijke website verwijderd worden.

Privacyverklaring Leef vzw

Leev vzw biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking en hun sociaal netwerk. Dit doen we zowel met professionele medewerkers als met vrijwilligers, stagiairs en met inzet van het sociaal netwerk. Om onze zorg en ondersteuning te realiseren verwerken we persoonsgegevens over onze bewoners, deelnemers, medewerkers, sollicitanten, stagiairs en vrijwilligers.

Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en gaan over een identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen beperkt zijn tot een voornaam, naam, adres, é-mail; of heel uitgebreid tot gezondheidsgegevens, afbeeldingen, …. .

Gegevens worden enkel verwerkt in het kader van een overeenkomst, of indien er een wettelijke basis is, of bij vitaal of gerechtvaardigd belang. Voor de verwerking van sommige persoonsgegevens vragen we expliciet om een toestemming. We verwerken niet meer vertrouwelijke gegevens dan nodig voor de goede werking van onze organisatie. We doen dit met respect voor jouw privacy en doen dit overeenkomstig de Europese richtlijnen van de algemene verordering gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen met een andere organisatie (een ziekenhuis, een sociaal secretariaat, Vlaams Agenschap voor personen met een handicap, verzekeringsmaatschappij, …) wegen we dit zorgvuldig af.

In de voorziening worden noch cliënten, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of worden persoonlijke gegevens niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden zolang iemand bij ons is ingeschreven. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

In kader van de algemene verordening gegevensbescherming kan iedereen zich steeds beroepen op onderstaande rechten beroepen:

  • Inzagerecht: je hebt het recht om te weten welke gegevens we over u bijhouden
  • Verbeterrecht: recht om onjuiste informatie te verbeteren en aan te vullen
    Recht om gegevens te wissen: gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de voorziening kan je permanent en volledig laten verwijderen; (dit recht vervalt als er wetgeving is die ons verplicht om bepaalde gegevens bij te houden)
  • Recht op gegevensoverdracht naar een andere organisatie: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe voorziening, dan faciliteert de voorziening dit (in de mate van het mogelijke);
  • Recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten.
  • Recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Als voorziening hebben we 30 dagen de tijd om aan uw verzoek te voldoen. Manifest ongegronde of overmatige verzoeken kunnen worden aangerekend of worden geweigerd.

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je de directie contacteren. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Haar website is momenteel : www.privacycommission.be