Privacy beleid

Sedert 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot het pand dat u zoek, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

Leef VZW hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na’, alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Leef VZW. Een verklaring werd afgelegd bij de Privacycommissie wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft.

Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

 1. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? 

We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen u te contacteren, of om u toe te laten op de hoogte te blijven van onze diensten die u kunnen aanbelangen.

 • Op welke wettelijke basis verwerken we u persoonsgegevens (de “rechtsgrond”). 

Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, moet “rechtmatig” zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, de precontractuele fase of de uitvoering van een overeenkomst, en de wettelijke verplichting. Soms hebben we een “wettelijke verplichting” om persoonsgegevens op te vragen. Voor bepaalde zaken, zoals het opsturen van nieuwsbrieven per email vragen we uw toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan eenvoudig, meestal door de knop ‘uitschrijven’ te klikken die u in elk van deze e-mails vindt. We bewaren ook gegevens op basis van “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die zaken waarvan u als klant kan verwachten dat wij ze als dienstverlener nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren. Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens, facturatiegegevens en contactgegevens.

 • Welke persoonsgegevens bewaren we van u? 

Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de relatie die u met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen.

Bezoeker: De natuurlijke persoon die de website (niet de webapplicatie) bezoekt zonder zich kenbaar te maken en ons persoonsgegevens te geven

Gastgebruiker: De natuurlijke persoon die de website en/of de webapplicatie bezoekt zonder zich kenbaar te maken. Deze persoon kan gevraagd worden om persoonsgegevens op te geven teneinde enkele functies van de website te kunnen gebruiken.

We overlopen hieronder per categorie van klant hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u zich hiertegen kan verzetten, en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna overlopen we welke rechten u als betrokkene hebt tegenover ons.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de “Bezoeker”? 

Wanneer u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Deze persoon maakt uitsluitend gebruik van de website en in geen geval van de webapplicatie. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de Cookie Policy.

Welke persoonsgegevens verwerken we bij een “Gastgebruiker”? 

Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. Om deze te kunnen raadplegen dient u zich aan te geven als een gastgebruiker. Dit is een natuurlijk persoon die onze website of webapplicatie gebruikt zonder zich aan te melden. 

Deze diensten zijn o.a. het opzoeken van onze locaties en het invullen en versturen van contactformulieren.

We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking voor een aanvraag loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit. Dit telkens rekening houdende met de minimum vereisten die wetgever Leef VZW oplegt.

 • Wat als u tot twee categorieën van betrokkenen hoort? 

Het kan zijn dat u in de loop van de tijd bij meer dan één categorie van betrokkenen hoort. In dat geval worden uw persoonsgegevens volgens beide categorieën verwerkt, met eventueel meerdere wettelijke basissen, en wordt de langste opslagperiode aangehouden.

 • Historische gegevens.

Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestande zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Een onderneming heeft twee manieren om dit aan te pakken. Een eerste wijze is iedereen in dit bestand een email sturen om te vragen om de toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden enkel de persoonsgegevens van hen die effectief hebben toegestemd, behouden. Een tweede wijze is de verwerking van de persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dat geval heeft bij elk contact de betrokkene de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Elk van deze manieren kan worden gecombineerd met een opkuisoperatie van oude klantgegevens.

Wij hebben gekozen voor de tweede wijze van omgaan met historische gegevens. Het spreekt voor zich dat u altijd het hebt recht te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten).

 • Beveiliging.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

 • Doorgifte aan derden.

We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 • Sociale media en andere derden.

Op onze website kunnen links voorkomen naar sociale-mediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

 • Direct marketing. 

Onder “Direct Marketing” wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over diensten of om uw klantenprofiel bij te werken. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hiertoe te contacteren.  

 1. Wijzigingen aan dit privacybeleid.

We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.  

 1. Vrijwaringslausule van dit privacybeleid. 

Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.

 1. Uw rechten als betrokkene.

Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij omtrent u bewaren. Noteer dat wij over één maand beschikken om hierop te antwoorden en dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ook een recht op rectificatie. Dat betekent dat u het recht hebt foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren. In dit geval kunnen wij u het bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die u aanbrengt. U hebt verder U hebt verder een recht van gegevenswissing. Dat betekent dat u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Opgelet, dit is niet altijd mogelijk, met name als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, als u met ons een contractuele relatie hebt aangegaan, of andere uitzonderlijke situaties. Het recht op gegevenswissing kan niet worden gebruikt om een lopende overeenkomst te beëindigen. U kan ook bezwaar uiten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald tegen verwerkingen die wij op basis van ons (niet dwingend) gerechtvaardigd belang uitvoeren. U kan eveneens te alle tijde uw toestemming intrekken voor die verwerkingen waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basissen zijn die de verwerking vooralsnog nodig maken.

Contact.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres:  

Bedrijf: Leef VZW

Adres: Herentalsebaan 15

Postcode en Gemeente: 2520 Ranst

Emailadres: info@leefvzw.be 

Denkt u dat er een probleem is met uw persoonsgegevens of hebben wij mogelijk een fout gemaakt? Meld het ons via: jangysbrechts@willekom.be: via dit e-mailadres komt u in contact met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (data protection officer, afgekort DPO). Of bel 015/29.03.60.

.Zoek je een onafhankelijke partij om hierover in gesprek te gaan, dan kan je ook een vraag stellen aan of klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), een onafhankelijk orgaan opgericht door de federale overheid dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd. Contactgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 48, contact@apd-gba.be.