Privacy Verklaring

Privacy Disclaimer

A. ALGEMEEN

Deze website is eigendom van Leef VZW.

Contactgegevens: Leef VZW, Herentalsebaan 15, 2520 Ranst (non-profit).

Email: info@leefvzw.be

Telefoon: +32 3 485 75 49

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden, de cookie policy en het privacy beleid van Leef VZW.

Opgenomen in deze disclaimer:

 • Gebruikersvoorwaarden
 • Privacy beleid
 • Cookie Policy

 

B. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Leef VZW of aan derden waarmee Leef VZW daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Leef VZW. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Leef VZW of deze rechthoudende derden.

Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet commerciële doeleinden toegestaan. Leef VZW behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van Leef VZW zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Leef VZW levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Leef VZW is niet verplicht de informatie up-to-date te houden. Leef VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

In geen enkel opzicht kan de inhoud van deze website beschouwd worden als een aanbod tot. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar is steeds uitdrukkelijk vereist teneinde labelrechten te verwerven. Leef VZW zal alles in het werk stellen om de informatie op de website, meer bepaald in het aanbod van het label, haar label en de mogelijke diensten, zo juist mogelijk weer te geven, zonder hieromtrent garanties te geven. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact op te nemen met Leef VZW.

Leef VZW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Leef VZW kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is Leef VZW aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

 1. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Leef VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

C. PRIVACYBELEID

Leef VZW hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na’, alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Leef VZW. Een verklaring werd afgelegd bij de Privacycommissie wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

KORTE INLEIDING TOT DE WETGEVING VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Sedert 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot het pand dat u zoek, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

 1. Welke persoonsgegevens?

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen u te contacteren, of om u toe te laten op de hoogte te blijven van onze diensten die u kunnen aanbelangen.

Op welke wettelijke basis verwerken we u persoonsgegevens (de “rechtsgrond”). Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, moet “rechtmatig” zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, de precontractuele fase of de uitvoering van een overeenkomst, en de wettelijke verplichting.

Soms hebben we een “wettelijke verplichting” om persoonsgegevens op te vragen.

Voor bepaalde zaken, zoals het opsturen van nieuwsbrieven per email vragen we uw toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan eenvoudig, meestal door de knop ‘uitschrijven’ te klikken die u in elk van deze e-mails vindt.

We bewaren ook gegevens op basis van “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die zaken waarvan u als klant kan verwachten dat wij ze als dienstverlener nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren.  

Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens, facturatiegegevens en contactgegevens.

Welke persoonsgegevens bewaren we van u? Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de relatie die u met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen.

Bezoeker          
De natuurlijke persoon die de website (niet de webapplicatie) bezoekt zonder zich kenbaar te maken en ons persoonsgegevens te geven

Gastgebruiker
De natuurlijke persoon die de website en/of de r webapplicatie bezoekt zonder zich kenbaar te maken. Deze persoon kan gevraagd worden om persoonsgegevens op te geven teneinde enkele functies van de website te kunnen gebruiken.

 

We overlopen hieronder per categorie van klant hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u zich hiertegen kan verzetten, en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna overlopen we welke rechten u als betrokkene hebt tegenover ons.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de “Bezoeker”? Wanneer u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Deze persoon maakt uitsluitend gebruik van de website en in geen geval van de webapplicatie. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de Cookie Policy.

Welke persoonsgegevens verwerken we bij een “Gastgebruiker”? Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. Om deze te kunnen raadplegen dient u zich aan te geven als een gastgebruiker. Dit is een natuurlijk persoon die onze website of webapplicatie gebruikt zonder zich aan te melden. 

Deze diensten zijn o.a. het opzoeken van onze locaties en het invullen en versturen van contactformulieren.

We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking voor een aanvraag loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit. Dit telkens rekening houdende met de minimum vereisten die wetgever Leef VZW oplegt.

Wat als u tot twee categorieën van betrokkenen hoort? Het kan zijn dat u in de loop van de tijd bij meer dan één categorie van betrokkenen hoort. In dat geval worden uw persoonsgegevens volgens beide categorieën verwerkt, met eventueel meerdere wettelijke basissen, en wordt de langste opslagperiode aangehouden.

Historische gegevens. Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestande zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Een onderneming heeft twee manieren om dit aan te pakken. Een eerste wijze is iedereen in dit bestand een email sturen om te vragen om de toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden enkel de persoonsgegevens van hen die effectief hebben toegestemd, behouden. Een tweede wijze is de verwerking van de persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dat geval heeft bij elk contact de betrokkene de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Elk van deze manieren kan worden gecombineerd met een opkuisoperatie van oude klantgegevens.

Wij hebben gekozen voor de tweede wijze van omgaan met historische gegevens. Het spreekt voor zich dat u altijd het hebt recht te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten).

Contact. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres:  

Bedrijf: Leef VZW

Adres: Herentalsebaan 15

Postcode en Gemeente: 2520 Ranst

Emailadres: info@leefvzw.be 

Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij omtrent u bewaren. Noteer dat wij over één maand beschikken om hierop te antwoorden en dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ook een recht op rectificatie. Dat betekent dat u het recht hebt foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren. In dit geval kunnen wij u het bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die u aanbrengt. U hebt verder U hebt verder een recht van gegevenswissing. Dat betekent dat u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Opgelet, dit is niet altijd mogelijk, met name als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, als u met ons een contractuele relatie hebt aangegaan, of andere uitzonderlijke situaties. Het recht op gegevenswissing kan niet worden gebruikt om een lopende overeenkomst te beëindigen. U kan ook bezwaar uiten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald tegen verwerkingen die wij op basis van ons (niet dwingend) gerechtvaardigd belang uitvoeren. U kan eveneens te alle tijde uw toestemming intrekken voor die verwerkingen waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basissen zijn die de verwerking vooralsnog nodig maken. U hebt ten slotte ook altijd het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).  

Beveiliging. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Doorgifte aan derden. We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Sociale media en andere derden. Op onze website kunnen links voorkomen naar sociale-mediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

Direct marketing. Onder “Direct Marketing” wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over diensten of om uw klantenprofiel bij te werken. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hiertoe te contacteren.  

Wijzigingen aan dit privacybeleid. We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.  

Disclaimer van dit privacybeleid. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.

D. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Daarnaast kan Leef VZW anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes tekst die door een website op uw toestel worden geplaatst en die beschikbaar zijn om achteraf opnieuw gebruikt en gelezen te worden.

 1. HOE WORDEN COOKIES OP UW TOESTEL GEPLAATST?

Cookies worden op uw toestel geplaatst door de website zelf of door derde partijen die via een stukje code, door hun aangeleverd, aanwezig zijn op de website.

 1. WILT U GEEN COOKIES OP UW TOESTEL?

Het kan zijn dat u op uw toestel geen cookies wenst. U kan dit op uw browser instellen. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.

Cookies zijn nuttig voor u en voor ons en vóór u beslist cookies te weigeren kan het nuttig zijn verder te lezen.

 1. HOE WORDEN COOKIES ONDERVERDEELD?

Cookies kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. We hebben gekozen voor de volgende overzichtelijke onderverdeling:

 • Noodzakelijke cookies (technische cookies): deze cookies zijn noodzakelijk om een website goed te doen functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet goed functioneert, of dat bepaalde functionaliteit niet toegankelijk is.
 • Functionele cookies: dergelijke cookies worden gebruikt om uw voorkeuren bij te houden (bv. Taal).
 • Analytische cookies: met dergelijke cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke lay-out het meest aanspreekt en dergelijke. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren naar onze gebruikers toe.
 • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt door derde partijen (zoals DoubleClick of             Google           Ads)    om      in        het             kader van marketingcampagnes, bezochte websites of geconsulteerde producten te promoten bij het surfen naar ander, niet gerelateerde websites.
 • Andere cookies van derden (waaronder social media): websites kunnen inhoud van derde partijen bevatten (zoals video’s of ‘likes’). Deze derde partijen beheren volgens hun eigen privacy- en cookiebeleid hun cookies op uw toestel. Leef VZW komt hierin niet tussen en kan hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.
 1. WELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE SITE?

Deze website kan elk van bovenstaande types cookies gebruiken.